İnsan Kaynakları Toptalent

İşveren Markası Nedir?

İşve­ren Mar­ka­sı (Employer Brand) “işve­ren tara­fın­dan sunu­lan fonk­si­yo­nel, eko­no­mik, psi­ko­lo­jik yarar­ların bütünü olarak tanımlanabilir. İşveren markasının aktif yönetimi sayesinde şir­ke­t, ken­di­sini işve­ren ola­rak farklı ve çekici kılan özel­lik­le­rine iliş­kin net bir pozisyon oluşturma hedefiyle yola çıkar.

İşveren markası kavramı ilk olarak 1990’larda yetenek savaşı sırasında ortaya çıkmıştır (Clarke, 2009). Bu savaş demografik, ekonomik, sosyo-politik, teknolojik değişimlerin işgücü trendlerini yönlendirmesiyle meydana gelmiştir. Bu anlamda en çok sıkıntı çekilmeye başlanan trend ise işgücünün kalifiye olma özelliğinin miktarının ve etkinliğinin azalmasıdır. Yetenek kıtlığı (shortage of talent) problemine uzun dönemli çözüm alternatiflerinden biri işveren markasıdır.

Kavramının yaratıcısı Simon Barrow işveren markasını; işveren tarafından sunulan fonksiyonel, ekonomik ve psikolojik yararlar paketi olarak tanımlamaktadır (Mosley ve Barrow, 2007: 150-151). Kapoor’ a göre (2010: 51); işveren markası batılı bir kavramdır ve “önde gelen işveren” (employer of choice) olabilmek için stratejik görevin tanımlanmasıdır.

Özetle işveren markası işgücü piyasasında bulunan adayların veya profesyonellerin neden sizinle çalışması gerektiğini açıklayan eylemler ve söylemlerin bütünüdür.