Delete image Canlı Yayın

🇹🇷 Türkçe

Java Yazılım Mühendisi Aday Mülakat Soru Örnekleri

Java Yazılım Mühendisi adaylarında dikkat etmeniz gereken detayları yakalamak için bu Java Yazılım Mühendisi aday mülakat sorularını kullanabilirsiniz.

Java Yazılım Mühendisi Mülakat Soruları

Bazı açılardan en teknik rol bile tüm pozisyonlar için güçlü adaylarda ortak olan nitelikleri gerektirir: öğrenmeye istekli olma; nitelikli beceriler; iş için tutku.

Java Yazılım Mühendisileri'ni işe alırken aranacak bazı şeyler:

 • Temel algoritmik kavramların anlaşılması
 • Temel algoritmaları tartışabilme; nasıl bulacaklarını/düşüneceklerini/sıralayacaklarını
 • Veri tabanlarına ilişkin daha geniş bir anlayış gösterebilirler mi?
 • Modelleme konusunda bir yaklaşımları var mı?

Bilgisayar bilimi soruları

 • Bağlı bir listede döngü olup olmadığını nasıl anlarsınız? Bağlantılı listedeki düğümlerden birinin listedeki önceki bir düğüme işaret etmesi gibi.
 • Preemptive threading modelinin cooperative threading modelinden farkı nedir?
 • Bir Sürekli Teslim çözümü için hangi araç ve uygulamaların gerekli olduğunu düşünüyorsunuz?

Role özgü sorular

 • Java statik olarak mı yoksa dinamik olarak mı yazılan bir dildir?
 • Java'daki argümanlar referansa göre mi yoksa değere göre mi iletilir?
 • Soyut bir sınıf ile bir arayüz arasındaki fark nedir ve ne zaman birini diğerine tercih edersiniz?
 • Fabrika kalıbı nedir ve Singleton kalıbını nasıl uygularsınız?
 • “==” ve equals(…) yöntemi arasındaki fark nedir? Nesnelerin sığ karşılaştırması ile derin karşılaştırması arasındaki fark nedir?
 • Java SE'nin Java EE ile ilişkisi nedir?
 • Runtime istisnalarının Checked istisnalarından farkı nedir?
 • Sırasıyla Java 5, 7 ve 8'de sunulan en önemli özellikler nelerdir?
 • Bir Java EE platform API'si seçin ve bunu kısaca açıklayın.
 • Java uygulama sunucusu çalıştıran 3 katmanlı bir uygulamada, yüksek yük sırasında birkaç saniye boyunca donmalar olduğunu fark ettiniz. Bunun en olası nedenleri nelerdir? Bu sorunları nasıl giderirsiniz?
 • Servlets 3.0 async desteğini tanıttı. Bunun için bir kullanım durumu açıklayın.
 • Sizce lambda ifadeleri Java 8'de neden bu kadar büyük bir şey olarak görülüyor?
 • Java'da bu mümkün mü?

​A extends B, C

🇬🇧 English

Java Software Developer Interview Questions

This Java Software Engineer interview profile brings together a snapshot of what to look for in candidates, with a balanced sample of suitable interview questions.

Java Software Engineer Interview Questions

In some respects even the most technical role demands qualities common to strong candidates for all positions: the willingness to learn; qualified skills; passion for the job.

Even college performance, while it helps you to assess formal education, doesn’t give a complete picture. This is not to underplay the importance of a solid background in computer science. Some things to look for:

 • Understanding of basic algorithmic concepts
 • Discuss basic algorithms, how would they find/think/sort
 • Can they show a wider understanding of databases
 • Do they have an approach to modelling?

Computer Science questions

 • How do you know if a linked list has a cycle in it? As in, one of the nodes in the linked list points to a previous node in the list.
 • How is preemptive threading model different from the cooperative threading model?
 • What tools & practices would you consider necessary for a Continuous Delivery solution?

Role-specific questions

 • Is Java a statically or dynamically typed language?
 • Do arguments in Java get passed by reference or by value?
 • What is the difference between an abstract class and an interface and when would you use one over the other?
 • What is a factory pattern and how would you implement the Singleton pattern?
 • What is the difference between “==” and equals(…) method? What is the difference between shallow comparison and deep comparison of objects?
 • How is Java SE related to Java EE?
 • How are Runtime exceptions different from Checked exceptions?
 • What are the most important features introduced in Java 5, 7 and 8 respectively?
 • Choose a Java EE platform API and give a short description of it.
 • In a 3-tier application running a Java application server you notice freezes for several seconds during high load. What are the most likely reasons? How would you troubleshoot them?
 • Servlets 3.0 introduced async support. Describe a use case for it.
 • Why do you think lambda expressions are considered such a big thing for Java 8?
 • Is this possible in Java?

A extends B, C

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver