Oylamaya katıl

🇹🇷 Türkçe

Stratejik Düşünme Becerisi Aday Mülakat Soru Örnekleri

Şirket ihtiyaçları için etkili stratejiler geliştirebilecek adayları analiz etmek için bu stratejik düşünme becerisi aday mülakat sorularını kullanın.

Neden stratejik düşünme becerisi mülakat soruları sorulur?

İş yerinde stratejik düşünme, mevcut ve gelecekteki senaryoları analiz ederek mantıklı iş kararları verme yeteneğidir. Stratejik düşünürler, bir şirketin vizyonunu yapılabilir eylemlere dönüştürür.

Şirketler, uzun vadeli iş hedeflerine ulaşmaya yardımcı olmak için stratejik bir düşünceye sahip çalışanları işe alır. Stratejik düşünürler:

 • Uzun vadeli hedefler belirlerler.
 • Potansiyel riskleri proaktif olarak belirlerler ve ele alırlar.
 • Kaynakları verimli kullanırlar.
 • Engeller karşısında eylem planları geliştirirler.
 • Rekabetle başarılı bir şekilde başa çıkarlar.

Mülakatlar sırasında adaylara sorulacak bazı stratejik düşünme becerisi mülakat soruları şunlardır:

Stratejik düşünme becerisi mülakat soruları örnekleri

 • Stratejik planlamaya haftada veya ayda ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz?
 • Stratejik kararlarınız hakkında ekibinizi ve şirketinizdeki diğer departmanları nasıl bilgilendiriyorsunuz?
 • Şirketinizdeki bir sorunu proaktif olarak tanımladığınız ve ele aldığınız bir zaman oldu mu? Olduysa, tanımlar mısınız?
 • Ekibiniz için uzun vadeli hedefleri nasıl belirliyorsunuz? Bu hedefleri ne sıklıkla kontrol ediyor ve gözden geçiriyorsunuz?
 • Hedeflerinize ulaşamadığınız ve farklı bir yaklaşım izlemek zorunda kaldığınız bir zamanı anlatın. Neler oldu?
 • Bir eylem planı oluştururken dikkate aldığınız temel faktörler nelerdir? (Örneğin; satışları artırmak için)
 • Bir stratejinin etkinliğini nasıl ölçersiniz?

Adayların stratejik düşünme becerilerini değerlendirmek için ipuçları

 • Bir iş planına karar vermeden önce, çalışanların şirketlerinin veya ekiplerinin nasıl çalıştığını bilmesi gerekir. Görüşmeler sırasında, adayların bilgi toplama ve değerlendirme konusundaki analitik becerilerini değerlendirin.
 • Adaylardan şirketleri/ekipleri için nasıl bir strateji oluşturduklarını açıklamalarını isteyin. Metodik olan, tüm alternatifleri ve potansiyel riskleri değerlendiren kişileri tercih edin.
 • Başarısız olan geçmiş bir kampanyayı/metodolojiyi tanımlayın ve adaylardan bunu değerlendirmelerini isteyin. Adayların hataları tespit edip edemediklerini ve daha iyi çözümler önerip öneremeyeceklerini test edebileceksiniz.
 • Şirketinizin operasyonlarıyla ilgili varsayımsal senaryolarla adayları test edin. İhtiyaçlarınızı anlayıp anlamadıklarını ve hedeflerinizle uyumlu stratejiler oluşturup oluşturamayacaklarını test edin.

🇬🇧 English

Strategic-thinking Interview Questions

Use these sample strategic-thinking interview questions to identify candidates who can craft effective strategies for your company's needs.

Why ask strategic-thinking interview questions?

Strategic-thinking in the workplace is the ability to make business decisions by analyzing current and future scenarios. Strategic thinkers translate a company’s vision into doable actions.

Companies hire employees with a strategic mindset to help achieve long-term business goals. Strategic thinkers:

 • Set long-term objectives
 • Proactively identify and address potential risks
 • Use resources efficiently
 • Develop action plans in the face of obstacles
 • Successfully deal with competition

Here are some sample strategic-thinking interview questions to ask candidates during interviews:

Examples of strategic-thinking interview questions

 • How much time per week or month do you invest in strategic planning? What do you do?
 • How do you inform your team and other departments within your company about your strategic decisions?
 • Describe a time when you proactively identified and addressed an issue at your company.
 • How do you set long-term goals for your team? How often do you check and review these goals?
 • Describe a time when you failed to achieve your goals and had to follow a different approach. What happened?
 • What are the key factors you take into consideration when building an action plan? (e.g. to increase sales)
 • How do you measure a strategy’s effectiveness?

Tips to assess candidates’ strategic-thinking skills

 • Before deciding on a business plan, employees need to know how their company or team works. During interviews, evaluate candidates’ analytical skills in gathering and evaluating information.
 • Ask candidates to explain how they craft a strategy for their company/team. Opt for people who are methodical and assess all alternatives and potential risks.
 • Describe a past campaign/methodology that failed and ask candidates to evaluate it. You’ll be able to test whether candidates can identify mistakes and suggest better solutions.
 • Challenge candidates with hypothetical scenarios that relate to your company’s operations. Test whether they understand your needs and can craft strategies that align with your objectives.

Toptalent.co'da en iyi yetenekleri işe alın

 Ücretsiz İş İlanı Ver