Yeteneklerini Geliştir Zeynep Çelik

Günlük Kullanım: Bilinmesi Gereken Sık Kullanılan İngilizce Kelimeler

Yeni CV örneklerini incele

Yeni bir dil ve özellikle İngilizce öğrenirken, yaklaşık 2500-3000 kelime bilmenin İngilizce konuşmaların, gazetelerdeki ve internetteki makalelerin, dergilerin vb. %90'ını anlamana yardımcı olacağını unutmamak önemlidir. Dilin geri kalanı bağlam yoluyla öğrenilebilir. Zor kelimelerden oluşan büyük bir yığını ezberlemeye çalışmak yerine, akıcılık için doğru İngilizce kelime dağarcığını öğrenmek önemlidir.

Bu yazımızda, günlük kelime dağarcığında çok yararlı olacak temel ve sık kullanılan İngilizce kelimelerin bir listesini sunuyoruz.

Sık kullanılan İngilizce kelimeler nelerdir?

İngilizce öğrenmek söz konusu olduğunda, kelime hazinesi muhtemelen en önemli şeydir. Kelimeler olmadan okuyamaz, anlayamaz, konuşamaz veya yazamazsın. Ancak, kendine hiç sordun mu:

"İngilizce dilinde akıcı olmak için kaç kelime öğrenmem gerekiyor?"

Sözlüğe bir göz attığında İngilizce'de yaklaşık 470.000 farklı kelime olduğunu göreceksin. Günde 20 kelime öğrenirsen, hepsini öğrenmen 60 yılını alır!

Neyse ki, İngilizce dilinde akıcı olmak için hepsini öğrenmek zorunda değilsin.İngilizce, dünya çapında en çok kullanılan dillerden biridir ve günlük hayatta sık sık karşılaşabileceğin birçok kelime içerir. İster iş hayatında ister sosyal ortamlarda olsun, İngilizce kelimelerle iletişim kurmak önemlidir.

Ana dili İngilizce olan ülkeler günlük yaşamlarında kelimelerin çok daha azını sık olarak kullanırlar. Bu en sık kullanılan İngilizce kelimeleri biliyorsan, tüm konuşmaların, e-postaların, gazetelerin ve kitapların en az %95'ini anlayabilirsin.

Günlük Konuşma ve İletişimde Sık Kullanılan İngilizce Kelimeler

İşte, günlük konuşma ve iletişimde sık kullanılan İngilizce kelimeler ve Türkçe anlamları:

İngilizce Kelime Türkçe Anlamı
a bir
ability yetenek, beceri
able -ebilmek/-abilmek, yapabilen
about hakkında
above üstünde, yukarıda
accept kabul etmek
according göre
account hesap
across karşısında
activity etkinlik
actually aslında
add eklemek
after sonra
afternoon öğleden sonra
again tekrar, yeniden, yine
ago önce
ahead önünde
air hava
all her şey, tüm
almost neredeyse
alone yalnız
already zaten
also ayrıca
although rağmen
always her zaman
am gece 12 ile gündüz 12 arasındaki saat dilimi, olmak (ben için kullanılan)
and ve
another diğer
answer cevaplamak
any herhangi, hiç
anything hiçbir şey
are olmak fiili (they, we, you için kullanılan)
argue tartışmak
around etrafında
arrive varmak
as gibi, olarak
ask sormak
assume varsaymak
attention dikkat
available müsait
avoid kaçınmak
away uzak
baby bebek
back arka, geri
bad kötü
bag çanta
bank banka
be olmak
beat yenmek
beautiful güzel
because çünkü
become olmak, haline gelmek
bed yatak
before önce
begin başlamak
behavior davranış
behind arka
believe inanmak
belong ait olmak
below altında
benefit yarar
beside yanında
best en iyisi
better daha iyi
between arasında
big büyük
bill fatura
birds kuşlar
black siyah
blood kan
blue mavi
board yazı tahtası
body beden, vücut
book kitap
born doğmuş, doğum
boy erkek çocuk
break kırmak, kırılmak
bring getirmek
brother erkek kardeş
build inşa etmek
bus otobüs
business
but ama, fakat
buy satın almak
by tarafından, ile, göre
call aramak
campaign kampanya
can/can't (bir şeyi) yapabilmek/yapamamak
car araba
card kart
care bakım
career kariyer
cause sebep olmak
center merkez
chance şans
change değiştimek
check kontrol etmek
child/children çocuk/çocuklar
choice seçim, tercih
choose seçmek
class sınıf
city şehir
cold soğuk
come gelmek
compare karşılaştırmak
complete tamamlamak, bitirmek
computer bilgisayar
condition şart
continue devam etmek
could/couldn't (can/can't fiillerinin geçmiş zaman hali) yapabilmek/yapamamak
country ülke
course ders, kurs
crime suç
cup fincan
cut kesmek
dad baba
dark karanlık
data veri
daughter kız evlat
day gün
dead/death ölü/ölüm
decide karar vermek
describe açıklamak
develop geliştirmek
difficult zor
do/don't (bir eylemi) yapmak/yapmamak
dog köpek
dry kuru
easy kolay
eat yemek yemek
eight sekiz
else başka
end son
evening akşam
everyone herkes
everything her şey
eye göz
feel hissetmek
find bulmak
first ilk, birinci
five beş
for için
four dört
free bedava, ücretsiz
friend arkadaş
game oyun
get/got (get fiilinin geçmiş hali) edinmek, elde etmek, sahip olmak
girl kız
give vermek
go gitmek
God Tanrı
good iyi
goodbye güle güle/hoşça kal
grow büyümek
guess tahmin etmek
happen olmak, meydana gelmek
happy mutlu
hard zor, sert
have/had (have fiilinin geçmiş hali) sahip olmak
he o (erkek)
hello merhaba
her onun, ona (kadın)
here burada
high yüksek
his onun, ona (erkek)
house ev
I ben
if eğer
important önemli
in içeri, içinde
information bilgi
is olmak fiili (she, he, it için kullanılan)
it o (hayvan veya cansız)
job
join katılmak
just sadece, henüz, yalnızca
kind kibar
know bilmek
learn öğrenmek
lie yalan söylemek
life hayat
like beğenmek, gibi
listen dinlemek
little küçük
live yaşamak, canlı
look bakmak
love aşk, sevmek
make yapmak
man/men erkek/erkekler
maybe belki
me ben
mean anlamına gelmek
meet buluşmak, karşılaşmak, tanışmak
miss özlemek
morning sabah
mother anne
must -meli/-malı (zorunda olmak)
my benim
natural doğal
nature doğa
near yanında, yakın
nearly neredeyse
necessary gerekli
need ihtiyaç duymak
never asla
new yeni
news haber
newspaper gazete
next sonraki, sıradaki
night gece
nine dokuz
no hayır
not olumsuzluk eki
nothing hiçbir şey
now şimdi
number numara
off kapalı
offer teklif etmek
often sıklıkla
on açık, üstünde
one bir
open açık
or veya
other diğer
our bizim
out dışarı/dışarıda
past geçmiş, geçmek
play oynamak
please memnun etmek, lütfen
pm gündüz 12 ile gece 12 arası saat dilimi
problem sorun
red kırmızı
remember hatırlamak
repeat tekrar etmek
ride binmek
right sağ, doğru
run koşmak
safe güvenli/güvende
say söylemek
see görmek
sell satmak
send göndermek
seven yedi
several birkaç
she o (kadın)
simple basit
since -den beri
sir bey/bay
sister kız kardeş
sit oturmak
situation durum
six altı
small küçük
son erkek evlat
song şarkı
soon yakında
sound ses
speak konuşmak
start başlamak
stop durmak
strong güçlü
student öğrenci
study çalışmak
take almak
talk konuşmak
tall uzun
tell söylemek
ten on
that/those şu/şunlar
the o (belirli şeyler için kullanılır)
then sonra
they onlar
thick kalın
thin ince
thing şey
think düşünmek
this/these bu/bunlar
three üç
time zaman, süre, kere
today bugün
travel seyahat etmek
true doğru
try denemek
two iki
understand anlamak
up yukarı
us biz
use kullanmak
very çok
visit ziyaret etmek
wait beklemek
walk yürümek
want istemek
warm sıcak, ılık
wash yıkamak
watch izlemek
way yol
we biz
wear giymek
welcome hoş geldin
well iyi
what ne
when ne zaman
where nerede
which hangisi
white beyaz
who kim
whole bütün
whose kimin
why neden
wide geniş
wife eş (kadın)
will -ecek/-acak (gelecekteki durumlar için kullanılır)
win kazanmak
winter kış
wish dilemek
with birlikte
woman/women kadın/kadınlar
would istemek, ecekti/-acaktı
write yazmak
wrong yanlış
yard bahçe, avlu, boşluk
year sene
yellow sarı
yes evet
yet henüz
you sen
young genç
yourself

kendin/kendiniz

 

Sık Kullanılan İş İngilizcesi Kelimeleri

İş İngilizcesi, iş dünyasında etkili iletişim kurmanın önemli bir parçasıdır. İş İngilizcesi, şirketlerin dünya çapındaki müşterileriyle ve iş ortaklarıyla etkileşim kurmalarına, küresel pazarlarda rekabet etmelerine ve uluslararası işbirliği yapmalarına yardımcı olur.

İş İngilizcesi ayrıca, iş görüşmeleri, sunumlar, e-posta yazışmaları ve diğer iş faaliyetleri gibi iş dünyasının temel iletişim biçimlerinde kullanılır. İş İngilizcesi, yukarıda da bahsettiğimiz gibi, şirketlerin dünya genelindeki müşterileri ve iş ortaklarıyla daha etkili bir şekilde etkileşim kurmasına yardımcı olur ve bu da şirketlerin büyümesini ve başarısını artırabilir.

Ayrıca, İngilizce, dünya çapında iş yapmak için yaygın olarak kabul edilen bir dil olduğundan, iş İngilizcesi bilmek iş fırsatlarını artırabilir. Uluslararası bir şirkette çalışmak isteyenler için İngilizce bilgisi, işe alım sürecinde önemli bir faktördür.

Sonuç olarak, iş İngilizcesi iş dünyasında etkili iletişim kurmak için hayati öneme sahiptir. İş İngilizcesi bilmek, şirketlerin küresel pazarlarda rekabet etmelerine, uluslararası işbirliği yapmalarına ve dünya genelindeki müşterileriyle daha iyi iletişim kurmalarına yardımcı olabilir.

Peki, sıklıkla kullanılan iş İngilizcesi kelimeleri nelerdir? Aşağıdaki tablodan meslek hayatında en çok kullanılan İngilizce kelimelere ulaşabilirsin.

İngilizce Kelime Türkçe Anlamı
annual yıllık
budget bütçe
capital anapara, sermaye
competitor rakip
customer müşteri
deadline son teslim tarihi
earnings kazançlar, gelirler
growth büyüme
hire işe almak
investment yatırım
market pazar, piyasa
profit kâr
salary maaş
sale satış
stock stok
strategy strateji
supply tedarik
support destek
trade ticaret
weekly haftalık

 

İngilizce öğrenmek neden önemli?

İngilizce, günümüz dünyasında önemli bir dil olarak kabul edilir. Bu dil, dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır ve uluslararası iletişimde ve iş dünyasında kullanılmaktadır. İngilizce aynı zamanda bilim, teknoloji, turizm, moda, eğitim ve eğlence gibi birçok alanda da kullanılır.

İngilizce bilmek, dünya çapında iş fırsatlarına erişmeni sağlar ve kültürel etkileşimde bulunmanı kolaylaştırır. İngilizce, birçok ülkede ana dillerinden farklı diller konuşan insanlar için bir ortak dil olarak kullanılır, böylece farklı kültürler arasındaki etkileşim daha kolay hale gelir.

Ayrıca, İngilizce bilmek, dünya genelinde yayın yapan medya kanallarını takip etmeni, dünya çapında seyahat etmeni, online kaynaklara erişmeni ve dünya çapındaki sosyal medya platformlarında etkileşimde bulunmanı kolaylaştırır.

Sık kullanılan İngilizce kelimelerİ neden öğrenmeliyim?

İngilizce öğrenmek ve İngilizce konuşan diğer kişilerle olabildiğince çabuk bağlantı kurmak istiyorsan, bu kelimeleri öğrenmek çevrendeki İngilizce dünyayı daha hızlı anlamana yardımcı olacaktır. Talimatları, günlük İngilizce konuları anlayacak ve sorulara iyi yanıt verebileceksin.

İngilizce kelimeler nasıl öğrenilir?

İngilizce kelimeleri öğrenmenin ve ezberlemenin  en etkili yollarını şöyle sıralayabiliriz:

Kelime öğrenirken örnek cümlelere odaklan.

İngilizce kelime öğrenmek söz konusu olduğunda odaklanman gereken en önemli şey örnek cümlelerdir çünkü bunlar kelime dağarcığı, dinleme, konuşma ve yazma dahil olmak üzere tüm İngilizce becerilerini geliştirmene yardımcı olur.

  • Kelime hazinesi: Örnek cümleler, kelimenin anlamını doğru anlamana ve derinlemesine hatırlamana yardımcı olur. Neden? Çünkü kelimeyi bağlam içinde görüyorsun.
  • Konuşma/yazma: Bir kelimeyi cümlelerde nasıl kullanacağını, doğru İngilizce cümleler oluşturmak için onu diğer kelimelerle nasıl bağlayacağını öğreneceksin. Duyduğun veya okuduğun her cümle için, onu (veya bir kısmını) kendi doğru cümleni oluşturmak için yeniden kullanabileceksin.
  • Dilbilgisi: İngilizce dilbilgisini doğal olarak öğrenirsin. Cümle oluşturmak için gramer kurallarını düşünmene gerek yok. İfadeler ve cümleler zihninde doğal olarak belirir ve hepsi doğrudur. Tıpkı anadili İngilizce olan biri gibi grameri “hissediyorsun”.

Akıcı bir şekilde İngilizce konuşmak istiyorsan, gözlerinle değil kulaklarınla öğren.

İngilizce öğrenmek iki bölüme ayrılabilir: girdi ve çıktı. Girdi okuma ve dinlemeden, çıktı ise yazma ve konuşmadan oluşur. Ne kadar çok girdi alırsan, o kadar çok çıktı üretebilirsin. Bu kadar basit.

İşte muhtemelen henüz bilmediğin küçük sır:

  • İyi bir şekilde İngilizce yazmak istiyorsan, okumaya odaklan. Ne kadar çok okursan, o kadar iyi yazarsın.
  • İngilizce'yi iyi konuşmak istiyorsan, dinlemeye odaklan. Çünkü mükemmel İngilizce konuşmanın anahtarı dinlemektir.

Bu nedenle, konuşmanı ve dinlemeni geliştirmek istiyorsan örnek cümleleri dinlemeli ve tekrarlamalısın. Bu, her örnek cümlenin sesle birlikte gitmesi gerektiği anlamına gelir.

İngilizce dilinin akıcılığının sırrının tekrarlama olduğunu unutma.

Hızlı bir şekilde akıcılık düzeyine ulaşmak - kolayca, akıcı ve otomatik olarak İngilizce konuşmak istiyorsan, bir şey daha yapman gerekecek:

Çok sayıda tekrarla derinlemesine öğren.

Bu, profesyonelleşinceye kadar her örnek cümleyi birçok kez dinlemen gerekeceği anlamına gelir. Sadece bir kez veya birkaç kez dinleme. Bu yeterli değil. Böyle yaparsan, hemen unutabilirsin.

Doğru bir cümle kurmak için bir kelimeyi nasıl kullanacağını biliyor olabilirsin, ancak olay şu: Onu hızlı, kolay ve otomatik olarak kullanabiliyor musun?

Cevap hayır ise, daha fazla tekrarlaman gerekir. O örnek cümleyi tekrar tekrar dinlemelisin. Bu basit sırrı göz ardı etme. Bu sayede otomatik olarak hızlı konuşmayı başaracaksın.

İngilizce'nin dünya çapında en çok kullanılan dil olduğunu daha önce belirttik. Bu doğrultuda da birçok alanda sık sık kullanılan kelimeler içerir. İş hayatından günlük konuşmalara kadar, İngilizce kelimelerle iletişim kurmak önemlidir. İngilizce seviyeni ölçebileceğin testler şunlardır: Toptalent İngilizce Seviye TestiGlobal English Test.

Bu nedenle, yukarıdaki önerilere ek olarak Toptalent.co'da İngilizce pratiği yapmana yardımcı olacak birçok online İngilizce eğitimi ve tavsiyelerimiz var. Sana uygun seviyeyi seç, tavsiyeler doğrultusunda İngilizce öğrenmeye başla.

En iyi yeteneklerin kariyer platformu toptalent.co'ya üye ol, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi şirketlerinin iş, staj ve kariyer fırsatlarını keşfet.