Sektörünü ve Departmanını Seç Toptalent

Türkiye Geleceğini 8 Sektörde Arayacak

Yeni CV örneklerini incele

Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik alanında gelecek dönemde izleyeceği politikalar ve alınacak tedbirler belirlendi. Buna göre, enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma sektörlerinde işletmelerin prototip geliştirme süreçleri ve teknolojik ürün yaratılması desteklenecek.

2017 Yılı Programı’nda, bilim, teknoloji ve yenilik alanında gelecek yıl izlenecek politikalar ve alınacak tedbirlere yer verildi.

İzlenecek Ar-Ge ve yenilik politikasının temel amacını, teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı artırılarak faydaya dönüştürülmesi, yeniliğe dayalı bir ekosistem oluşturularak araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi ve markalaşmış teknoloji yoğun ürünlerle ülkenin küresel ölçekte rekabet gücüne erişmesine katkıda bulunmak oluşturacak. Bu amaçla, araştırma altyapılarının geliştirilmesine ilişkin yol haritası hazırlanacak. Bunun için kamu kurumları ile üniversitelerde kurulan ve kurulacak araştırma altyapılarının, Avrupa Birliği çalışmalarıyla da uyumlu olacak şekilde, öncelikli alanlarda ve belli yerlerde oluşturulmasını sağlayacak Türkiye Araştırma Altyapıları Yol Haritası oluşturulacak.

career-sectors

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türki·ye Bi·li·msel ve Teknoloji·k Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülen özel sektöre yönelik olanlar başta olmak üzere Ar-Ge destek programlarının hedeflerine ulaşma ve fayda yaratma açasından etki analizleri gerçekleştirilecek. Bu analizlerin sonuçları da dikkate alınarak desteklerin etkililiğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Fikri mülkiyet alanında verilen destekler de analiz edilerek iyileştirilecek.

Üniversitelerdeki araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesinde önemli rol oynayan teknoloji transfer ofislerinin faaliyetleri analiz edilerek, başarılı uygulama modelleri tespit edilecek ve bu uygulamaların yaygınlaşması sağlanacak. Teknoloji transfer ofislerinin aralarındaki iletişim artırılacak ve yurt dışındaki başarılı ofislerle iş birlikleri geliştirilecek.

Katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve markaların yaratılması amacıyla başta öncelikli sektörlerde olmak üzere ticarileştirme faaliyetleri desteklenecek. Öncelikle enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma sektörlerinde olmak üzere işletmelerin prototip geliştirme süreçlerine ve teknolojik ürün yaratılmasına destek verilecek.

Türkiye’ye özgü kamu alım garantisi

Özel sektör-üniversite işbirliğini geliştirmeye yönelik araştırmacı insan gücü programları desteklenecek, mevcut araştırmacı insan gücü kapasitesinin nitelik ve nicelik yönünden artırılabilmesi amacıyla yeni programlar geliştirilecek ve bursiyerlerin sayısı ve niteliği artırılacak.

TÜBİTAK tarafından yürütülen Konuk veya Akademik İzinli Bilim İnsanı Destekleme Programı, Yurda Dönüş Araştırma Programı, Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı gibi programlar analiz edilecek ve kapasiteleri artırılacak.

Başta orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde olmak üzere Türkiye’ye özgü kamu alım garantili tedarik modeli geliştirilecek. Model kapsamında sektörel analizler yapılarak kamu alım garantisinin uygulanabileceği ürün grupları ve uygulama koşulları tespit edilecek. Geliştirilen modelin farklı sektörlerde yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılacak.